Fundamed

Fundamed begeleidt groepen huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen of orthodontisten - voor de start van hun samenwerking met als doel samenwerkingsproblemen in de toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd is het een leertraject voor de onderlinge communicatie. Bij bestaande samenwerkingen gaan na jaren van hard werken de 'ideeën' uiteen lopen en wordt het gemis van een solide gemeenschappelijk basis gevoeld, met alle risico's van dien. In die gevallen wordt het Fundamed-concept gebruikt voor de herijking van een bestaande samenwerking. 

Hoe werkt de begeleiding?

De basis van Fundamed is een interactief en modulair begeleidingsproces, waarbij (aanstaande) samenwerkingspartners, onder leiding van een ervaren procesbegeleider(s), met elkaar praten over ‘kernthema’s’. Waardoor:

Kernthema’s zijn onderwerpen die essentieel zijn voor samenwerken naar vorm, inhoud en als personen. En waarover onderlinge uitwisseling, overleg en afstemming noodzakelijk is. De thema’s zijn verdeeld in vier groepen: Ik en samenwerking, Overleg/communicatie, Praktijkvoering en -organisatie en Samenwerkingsafspraken. 

 

De modules

 

Het proces geeft een goed beeld rond de vraag ‘hoe kansrijk is de beoogde samenwerking’ en legt daarvoor een basis. Opvattingen over kernthema’s worden vooraf door elke deelnemer voor zichzelf geïnventariseerd met behulp van een checklist. Die vragenlijst is daarna de basis voor sessies waarin de persoonlijke opvattingen plenair worden uitgewisseld. De procesbegeleider leidt dit proces, zorgt voor input in de discussies, monitort alle aspecten van de onderlinge communicatie en geeft feedback.

Na iedere bijeenkomst komt - bij startende samenwerkingen - de vraag ‘Doorgaan of niet en hoe?’ aan de orde. Blijkt er voor een deelnemer onvoldoende basis voor een levensvatbare samenwerking dan eindigt (voor diegene) in beginsel het proces. De overgebleven deelnemers kunnen dan bepalen of zij het Fundamed-proces voortzetten.

Duur

Het Fundamed-proces vergt tenminste 3 dagdelen. Het uiteindelijk aantal sessies en de duur ervan hangen mede af van het aantal deelnemers, het verloop van de onderlinge gedachtewisselingen en de ingebrachte thema’s.

De procesbegeleiders

Fundamed is ontwikkeld op initiatief van twee mediators die in hun (para)medische mediationpraktijk zagen waar de belangrijke oorzaken liggen voor het ontstaan van samenwerkingsproblemen.

Hans de Roos is MfN-registermediator (sinds 2000) met als specialisatie de (para)medische wereld, SKM-klachtbehandelaar (2010), initiatiefnemer en partner van Fundamed en de Samenwerkingsthermometer en voormalig hoofd communicatie en marketing van OLMA, de oorspronkelijk aan de beroepsorganisaties van artsen verbonden financiële dienstverlener.

Mr. Wim Meijer is MfN-registermediator (sinds 1998) en trainer/coach van ondermeer (para)medici op het gebied van samenwerken en conflictmanagement, rechtbankmediator, SKM-klachtbehandelaar (2011), hofdassessor bij Intop en leidt daarnaast nieuwe mediators op. Daarvoor was hij (interim)manager bij verschillende bedrijven en organisaties, ondermeer in de medische wereld.

Accreditering

Huisartsen kunnen voor een Fundamed-proces accreditatie krijgen. Daartoe moet - in overleg - een aanvraag worden ingediend bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG. Fysiotherapeuten kunnen bij het KNGF accreditering aanvragen voor het Kwaliteitsregister Algemeen Practicus. 

Voor andere beroepsgroepen kan - in overleg - accreditering worden aangevraagd bij de desbetreffende beroepsorganisatie. 

Tarieven

De kosten van een Fundamed-proces bestaan uit de op een uurtarief gebaseerde vergoeding van de procesbegeleider(s), een tegemoetkoming in reiskosten en de eventuele huur van een vergaderlocatie. De bijdrage per deelnemer is om die reden afhankelijk van het aantal deelnemers.